Privacybeleid

Bouwbedrijf J. Jager, gevestigd aan Spechtlaan 16 6713 BS Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bouwbedrijfjjager.nl
Spechtlaan 16
6713 BS Ede

J. Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf J. Jager Hij is te bereiken via info@bouwbedrijfjager.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf J. Jager verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbedrijfjager.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf J. Jager verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbedrijf J. Jager neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf J. Jager) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwbedrijf J. Jager bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld, dan zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf J. Jager deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf J. Jager blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bouwbedrijf J. Jager uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbedrijf J. Jager kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf onze website naar uw computer wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. In zo'n cookie kan informatie worden opgeslagen als je IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, uw browsertype en het adres van de website via welke u op de website van Bouwbedrijf J. Jager bent terechtgekomen. Een cookie kan geen gegevens van de harde schrijf aflezen. Dit betekent dat de cookie enkel gegevens van de computer kent en geen persoonsgegevens. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan onze website u herkennen als u deze weer bezoekt. U kunt zelf bepalen of u cookies (gedeeltelijk) wilt toestaan of weigeren, voor welke websites dit geldt en of u wilt dat u browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Dit kunt u aangeven in uw browserinstellingen. Houd er wel rekening mee als u het plaatsen van cookies op uw computer onmogelijk maakt, dat bepaalde functies of diensten op onze website (eventueel) niet werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf J. Jager en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfjager.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bouwbedrijf J. Jager wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf J. Jager neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwbedrijfjager.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid

Bouwbedrijf J. Jager behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen zonder bezoekers daarvan op de hoogte te stellen. Wij adviseren u dan ook regelmatig ons privacybeleid te bekijken om uzelf over eventuele veranderingen te informeren.